Podmínky Bonusového programu

 1. Členství zákazníka v Bonusovém programu profesionálního partnerství pro zákazníky GC skupiny (dále také jen „Bonusový program“) vzniká na základě jeho registrace. A současně okamžikem, kdy bude Dodavateli (GC skupině) doručeno Zákazníkem podepsané čestné prohlášení o oprávněné osobě pro Bonusový program.
 2. GC skupinou se pro účely tohoto Bonusového programu tyto společnosti (dále také jen „GC skupina“ nebo „Dodavatel/lé“):
  2.1. GIENGER spol. s r.o., se sídlem Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763 61, IČ: 44018045, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3321
  2.2. GIENGER BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Karlovy Vary – Otovice, Mostecká 157, PSČ 360 01, IČ: 62623401, zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 6352
  2.3. GIENGER CENTRON, s.r.o., se sídlem Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00, IČ: 17048109, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka č. 2538
  2.4. GIENGER Tábor spol. s r.o., se sídlem Tábor, Vožická 2604, PSČ 390 02, IČ: 29216 834, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66448
  2.5. G‐System spol. s r.o., se sídlem Brno, Dusíkova 900/3c, Lesná, PSČ 638 00, IČ: 29375126, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 76503
  2.6. PechaSan spol. s r.o., se sídlem Strakonice, Písecká 1115, PSČ 386 01, IČ: 26029944, zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10160
 3. Zákazníkem se pro účely tohoto Bonusového programu rozumí fyzická či právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku a současně autorizovaná Dodavatelem v jeho firemním systému.
 4. Zákazník se může zaregistrovat do Bonusového programu prostřednictvím GC obchodníka. Ten s ním vyřídí veškeré náležitosti potřebné k registraci.
 5. Za každého Zákazníka může být do Bonusového programu zaregistrována pouze jedna osoba. V souladu s Čestným prohlášením o oprávněné osobě pro Bonusový program, které Zákazník předá Dodavateli.
 6. Přihlášení zákazníka do Bonusového programu je možná formou hesla. Dodavatel přidělí heslo poté, co mu Zákazník předá řádně vyplněné a statutárním orgánem podepsané Čestné prohlášení o oprávněné osobě pro Bonusový program. Heslo bude Dodavatelem zasláno na e-mailovou adresu oprávněné osoby Zákazníka. (Uvedenou při registraci v Čestném prohlášení.)
 7. Zákazník může své členství v Bonusovém programu kdykoli ukončit, a to zrušením své registrace.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo členství zákazníka v Bonusovém programu dočasně pozastavit či zrušit, zejména bude-li Zákazník v prodlení s úhradou svých závazků vůči některému Dodavateli, v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek Zákazníka, apod.)

podmínky podmínky podmínky

Všeobecné podmínky Bonusového programu

 1. Dodavatel vyhlášením tohoto Bonusového programu nečiní návrh na uzavření smlouvy ani veřejný příslib.
 2. Bonusový program platí pouze na územní České republiky (mj. odměny nebudou zasílány do zahraničí).
 3. Bonusový program ani čerpání bodů není časově limitováno.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky Bonusového programu nebo jej pozastavit či zcela ukončit. Po ukončení Bonusového programu již Zákazníkům nebudou připisovány Bonusové body a Zákazníci budou moci uplatnit dosud získané Bonusové body po dobu 6 měsíců ode dne ukončení Bonusového programu, nebude-li v oznámení o tomto ukončení uvedena jiná lhůta. Po uplynutí lhůty ztrácí Zákazník možnost čerpání odměn bez jakékoli náhrady.
 5. Vymáhání odměn z Bonusového programu soudní cestou není přípustné. Na odměny není právní nárok.
 6. Tento Bonusový program nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.

V Napajedlích dne 1. 1. 2014